Cameraのズーム指定|Android開発

      2018/06/13

android.hardware.Cameraでのズーム方法です。

指定方法

Camera.Parameters.setZoom(int value)

で指定します。
value1~ズーム最大値までの値を指定します。

ズーム最大値の取得方法

Camera.Parameters.getMaxZoom()

で取得できます。

サンプル

Camera mCamera;
Camera.Parameters params = mCamera.getParameters();
// 2倍ズーム指定
params.setZoom(2);
mCamera.setParameters(params);

 - Android